Dylatacje Tarco
elastyczne, wodoszczelne przekrycia szczelin dylatacyjnych.

Asfaltowe przekrycie dylatacyjne stanowi odcinek nawierzchni o specjalnej konstrukcji przenoszącej zarówno obciążenia wywołane naciskami kół pojazdów, jak i kompensującej odkształcenia poziome i pionowe, wywołane przemieszczeniami krawędzi szczeliny dylatacyjnej obiektu mostowego. Jest to najprostsze, najtańsze i najszybsze do wykonania zabezpieczenie przerw dylatacyjnych w mostach o małej i średniej rozpiętości.
Dylatacje TARCO zabezpieczają nawierzchnię obiektów mostowych przed uszkodzeniami, wynikającymi z ruchów termicznych, drgań i przemieszczeń, spowodowanych ugięciami konstrukcji przęseł. Zabezpieczają również strefy przydylatacyjne przed napływem wody opadowej, środków odladzających i innych zanieczyszczeń z powierzchni jezdni oraz z poziomu izolacji.

Przekrycie dylatacyjne typu TARCO jest wykonywane bezpośrednio na obiekcie mostowym. Zbudowane jest z grysów łamanych frakcji 16/25mm ze skał magmowych oraz lepiszcza TARCOMASTIC, wykonanego na bazie asfaltu modyfikowanego z dodatkiem polimerów, wypełniaczy oraz substancji powierzchniowo-czynnych. Wymiary przekrycia dobierane są indywidualnie dla każdego obiektu

Elementy składowe przekrycia:

 • Koryto przekrycia dylatacyjnego typu TARCO – przestrzeń w nawierzchni w formie schodkowej z odsadzkami, symetrycznie względem szczeliny dylatacyjnej.
 • Stabilizator – blacha aluminiowa lub stalowa. Zamyka szczelinę dylatacyjną od góry, podtrzymuje szkielet przekrycia dylatacyjnego.
 • Membrana – taśma z PCW-P lub EPDM odporna na wysoką temperaturę i charakteryzująca się małym współczynnikiem tarcia.
 • Masa zalewowa TARCOMASTIC – elastyczna masa bazująca na substancjach bitumicznych – stanowi lepiszcze wypełnienia.
 • Kruszywo – bazaltowe lub granitowe o uziarnieniu 16/25. Pełni rolę szkieletu wypełnienia.
 • Gąbczasta wkładka neoprenowa – umieszczona w szczelinie dylatacyjnej zabezpiecza przed wypływem gorącej masy zalewowej z koryta.
Typowy przekrój poprzeczny
przekrycia dylatacyjne TARCO
przekrój poprzeczny dylatacyjne TARCO
powiększ

Przekrycia dylatacyjne typu TARCO wykonuje się według następującej kolejności robót:

 • prace przygotowawcze (wytyczenie przebiegu dylatacji, organizacja ruchu itp.)
 • wycięcie w nawierzchni zaprojektowanego koryta
 • oczyszczenie koryta i osuszenie gorącym, sprężonym powietrzem, piaskowanie jego powierzchni
 • ponowne oczyszczenie wypiaskowanego koryta sprężonym powietrzem
 • założenie muf na ewentualnych rurach osłonowych znajdujących się w chodniku
 • zapewnienie odwodnienia z poziomu izolacji (sączki ,drenaże)
 • zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej gąbczastą wkładką neoprenową
 • ułożenie symetrycznie wzdłuż szczeliny dylatacyjnej stabilizatora
 • ponowne posmarowanie szczeliny wraz ze stabilizatorem masa zalewową
 • ułożenie membrany symetrycznie względem szczeliny
 • wypełnienie koryta na przemian odpowiednio rozgrzaną masą zalewową i gorącym kruszywem tak aby masa zalewowa wypełniła wszystkie przestrzenie
 • po dokładnym spenetrowaniu kruszywa (najczęściej następnego dnia) wylanie ostatniej warstwy masy z posypaniem kruszywem
 • uzupełnienie krawężników z wypełnieniem szczelin masa elastyczna
 • odtworzenie konstrukcji chodnika nad dylatacją według indywidualnego opracowania
Tarcopol Spółka z o. o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000069023 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach Wysokość kapitału zakładowego 79000 PLN Regon: 290006905 NIP: 664-000-01-30 Dyrekcja
27-200 Starachowice, ul. Składowa 16
tel./fax (41) 273 24 30
e-mail: tarcopol@tarcopol.com.pl
Oddział Starachowice
27-200 Starachowice, ul. Składowa 16
tel./fax (41) 273 34 36
e-mail: star@tarcopol.com.pl
Oddział Wrocław
54-611 Wrocław, ul. Stanisławowska 27
tel. (71) 795 40 20, fax. (71) 795 40 22
e-mail: wroc@tarcopol.com.pl